Wydrukuj tę stronę

Regulamin Programu Partnerskiego „WYNAGRODZENIE ZA POLECENIE” Solartime Sp. z o.o. Sp. K.

1. Program „WYNAGRODZENIE ZA POLECENIE”, zwany dalej „Programem” organizowany jest przez Solartime Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 106B, 35-322, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa o numerze REGON: 180949517, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5170361981, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Do Programu mogą przystąpić wszystkie osoby fizyczne stale zamieszkujące terytorium RP oraz posiadającej co najmniej 18 lat.

3. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny, a każdy Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie.

4. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” stanowi źródło praw i obowiązków Organizatora i Partnera.

5. Program trwa od 01 marca 2019 r. aż do odwołania. Data zakończenia Programu zostanie podana na stronie Organizatora pod adresem www.solartime.pl .

6. Zakończenie programu nie wpływa na prawa nabyte przez Partnerów w okresie jego trwania.

7. Aby zostać Partnerem w Programie, należy uzupełnić przekazany przez Reprezentanta Handlowego Solartime formularz Partnerski, zwany Voucherem, co stanowi potwierdzenie przyjęcia do Programu od Organizatora.

8. Program polega na skutecznym rekomendowaniu usług Organizatora, tzn. Partner rekomenduje usługi Organizatora potencjalnie zainteresowanym Klientom (zwanych dalej Poleconymi), którzy do tej pory z nim nie współpracowali i nie korzystali z jego usług, przy czym Rekomendacja żeby została uznana za skuteczną, musi zostać dokonana zgodnie z poniższymi warunkami:

a) Partner przekazuje Organizatorowi dane kontaktowe potencjalnych Klientów wysyłając je na adres e-mail obsługującego go Reprezentanta Handlowego z dopiskiem w tytule wiadomości: POLECENIE. Przekazując powyższe dane Partner oświadcza i potwierdza, że osoby Polecane wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora i ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki nieprawdziwości takiego oświadczenia. Organizator weryfikuje dane oraz przesyła w e-mailu zwrotnym informacje, czy Polecony jest nowym Klientem Organizatora.

b) Dojdzie do zawarcia umowy między Organizatorem a Poleconym na której podstawie usługa zostanie zrealizowana, a Organizator otrzyma wynagrodzenie od Poleconego przewidziane w ww. umowie.

9. Polecony to nowy Klient* firmy Solartime Sp. z o.o.

10. Za rekomendację spełniającą warunek w pkt. 8 Regulaminu, Partner otrzyma wynagrodzenie w wysokości 200 zł za każdą zrealizowaną usługę (rozumianą poprzez podpisanie kolejnych umów) na rzecz Klienta Poleconego.

11. Organizator po zrealizowaniu umowy i otrzymaniu od danego Poleconego Klienta wynagrodzenia przewidzianego w umowie niezwłocznie poinformuje Partnera o tym fakcie poprzez e – mail od Reprezentanta Handlowego Solartime.

12. Brak zapłaty za zrealizowane należycie usługi o których mowa w pkt. 8b), ze strony Klienta Poleconego skutkuje brakiem wypłaty wynagrodzenia dla Partnera.

13. Partner będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, otrzymuje wynagrodzenie, na podstawie dostarczonego rachunku, i jest ono przychodem z pozostałych źródeł w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wynagrodzenia jest wówczas kwotą przychodu Partnera, którą musi samodzielnie opodatkować podczas zeznania rocznego PIT.

14. Należne wynagrodzenie za rekomendację, wypłacane będzie Partnerom do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku za rekomendację Klienta i jej zaakceptowania, po spełnieniu wszystkich warunków jego otrzymania.

15. Partner nie może skutecznie domagać się wynagrodzenia, jeżeli upłynęło 90 dni od daty przyznania wynagrodzenia, a nie dostarczył faktury/rachunku do Organizatora.

16. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady Programu.

17. Biorąc udział w Programie, Partner akceptuje tym samym jego treść.

18. Organizator ma prawo wykluczenia Partnera z Programu jeżeli Partner:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu

b) został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu na terytorium Unii Europejskiej

c) przekazał Organizatorowi fałszywe dane

d) naraził dobre imię Organizatora

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, z 5dniowym wyprzedzeniem, umieszczając go na stronie www.solartime.pl .

20. Reklamacje związane z udziałem w Programie, Partner może składać w czasie jego trwania i nie później niż do 30 dni po jego zakończeniu, pisemnie na adres siedziby Organizatora.

21. O wyniku postępowania reklamacyjnego Partner zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub listem poleconym. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, co nie wyłącza prawa Partnera do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach spornych właściwy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

*Nowy klient to taki, który nie był wcześniej stroną umowy zawartej z ww. firmami, a także nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z dotychczasowymi Klientami ww. firm. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między firmami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.