1. Program „WYNAGRODZENIE ZA POLECENIE”, zwany dalej „Programem” organizowany jest przez Solartime Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 106B, 35-322, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa o numerze REGON: 180949517, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5170361981, zwany dalej „Organizatorem”. 2. Do Programu mogą przystąpić wszystkie osoby fizyczne stale zamieszkujące terytorium RP oraz posiadającej co najmniej 18 lat. 3. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny, a każdy Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie. 4. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” stanowi źródło praw i…
1. Program „WYNAGRODZENIE ZA POLECENIE”, zwany dalej „Programem” organizowany jest przez Solartime Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Załęskiej 106B, 35-322, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa o numerze REGON: 180 422 649, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 517 02 87 747 , zwany dalej „Organizatorem”. 2. Do Programu mogą przystąpić wszystkie osoby fizyczne stale zamieszkujące terytorium RP oraz posiadającej co najmniej 18 lat. 3. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny, a każdy Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie. 4. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”…